Πλέγμα Α.Ε.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος για εταιρείες Logistics

Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

Ψηφίστηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και άμεσα αναμένεται η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς  «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ»  με το οποίο μπορούν να λάβουν ενίσχυση εταιρίες που παρέχουν Υπηρεσίες Μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (LOGISTICS) Ο Αναπτυξιακός νόμος προβλέπει ενίσχυση με τις παρακάτω μορφές: ►        Επιχορήγηση        Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (LEASING)        Φορολογική Απαλλαγή        Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης Ειδικά για τις εταιρίες LOGISTICS, η επένδυση σε κτιριακές υποδομές μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 70% επί του συνόλου των επενδυτικών δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα Οι επενδύσεις που ενισχύονται  αφορούν:

►        Δημιουργία νέας μονάδας►        Επέκταση και εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας►        Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού,συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρουτης μονάδας.►        Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού με την προϋπόθεσηότι προβλέπεται στην λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός να περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή. Για περισσότερες πληροφορίες,

επικοινωνήστε με την εταιρία ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε.–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.www.plegma.gremail: plegma@plegma.grτηλ. 210 8256865 – 6

Μετάβαση στο περιεχόμενο