Πολιτική Ποιότητάς

Η εταιρεία Πλέγμα ΑΕ, για να διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

Πιστοποιητικό ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς επενδυτικών, χρηματοοικονομικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών, συστημάτων διαχείρισης. Σχεδιασμός και υλοποίησηση έργων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Ανάλυση, σχεδιασμός και συντήρηση ιστοσελίδων. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης και αξιολόγησης.

Πιστοποιητικό ποιότητας Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management Systems) ISO 22301:2012 στον τομέα παροχής υπηρεσιών οργανωτικής, διοικητικής και γενικότερα συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς, επιχειρήσεις & οργανισμούς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (Eurocert).

Πιστοποιητικό ποιότητας περί Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018 στον τομέα στον τομέα στον τομέα παροχής υπηρεσιών οργανωτικής, διοικητικής και γενικότερα συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς, επιχειρήσεις & οργανισμούς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων,, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (Eurocert).

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στον τομέα παροχής υπηρεσιών οργανωτικής, διοικητικής και γενικότερα συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς, επιχειρήσεις & οργανισμούς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (Swiss Approval).

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO/IEC 27001:2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης πληροφοριών, για παροχή υπηρεσιών οργανωτικής, διοικητικής και γενικότερα συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς, επιχειρήσεις & οργανισμούς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (Swiss Approval).

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO/IEC 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013, σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια(GDPR), στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης πληροφοριών, για παροχή υπηρεσιών οργανωτικής, διοικητικής και γενικότερα συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς, επιχειρήσεις & οργανισμούς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (Swiss Approval).