Πλέγμα Α.Ε.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Στέλεχος Τμήματος επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ)

Περιγραφή Θέσης

Η Εταιρεία ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με 30-ετη παρουσία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει Στέλεχος στο Τμήμα των επενδυτικών προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ) στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες θέσης εργασίας:

 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών, εκπόνηση μελετών για υπαγωγή σε επενδυτικά προγράμματα (Αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ)
 • Παρακολούθηση και διαχείριση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου έργων και προγραμμάτων.
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών και τελικών εκθέσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία των διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός)
 • Τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, καθώς και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 • Εμπειρία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
 • Εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
 • Πολύ καλός χειρισμός του Microsoft Office
 • Εξοικείωση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΠΣΚΕ

 

Η σχέση εργασίας θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στην Αθήνα. 

Αποστολή βιογραφικού στο mail :  plegma@plegma.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο