Έργα

Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της εταιρείας

Σύνταξη μελέτης καταγραφής όγκων και χαρακτηριστικών δεδομένων για  την ψηφιοποίηση των αρχείων που βρίσκονται στους χώρους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας Αθαηνών και Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής(κτίρια ΥΠΑΤΙΑΣ και ΦΑΒΙΕΡΟΥ)

Κατάρτιση Τεχνικού Δελτίου για τη διακύρηξη του διαγωνισμού Πιλοτικής ψηφιοποίησης του αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγενείας Αθηνών(Υπατίας) και αναβάθμιση Περιφερειακών διευθύνσεων.

Υποστήριξη Εσωτερικής Διαχείρισης Έργων της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Υποστήριξη Εσωτερικής Διαχείρισης Έργου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Υποστήριξη Εσωτερικής Διαχείρισης Έργου ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Υποστήριξη Εσωτερικής Διαχείρισης Έργου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υποστήριξη Εσωτερικής Διαχείρισης Έργου ΟΙΚΟΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

Υποστήριξη Εσωτερικής Διαχείρισης Έργου ΔΕΗ και ΟΑΕΔ

Παροχή υπηρεσιών συναφών εργασιών και λειτουργίας θυρίδων συναλλαγής καταστημάτων ΕΛΤΑ

Παροχή υπηρεσιών διαλογής μονάδων παραγωγής ΕΛΤΑ

Παροχή υπηρεσιών με σκοπό την οικονομική – διοικητική Διαχείριση και τον συντονισμό, την Επικοινωνία και Διάδοση των Αποτελεσμάτων του έργου Ηλεκτρονικής Κοινωνικής και Ιατρικής Φροντίδας (e-Social Health Care), στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Εγκατάσταση, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του έργου Ηλεκτρονικής Κοινωνικής και Ιατρικής Φροντίδας (e-Social Health Care), στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Εκπόνηση τεσσάρων μελετών που αφορούν την καταγραφή των Διεθνών Τάσεων και Πρακτικών σε θέματα Ηλεκτρονικής Ιατρικής Φροντίδας, με έμφαση στις κοινοτικές οδηγίες (ΕU DIRECTIVES) και ενσωμάτωσή τους στην Ελληνική και Βουλγαρική νομοθεσία, στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου.

Παροχή υπηρεσιών με σκοπό την οικονομική – διοικητική Διαχείριση και τον συντονισμό, την Επικοινωνία και Διάδοση των Αποτελεσμάτων του έργου Ηλεκτρονικής Κοινωνικής και Ιατρικής Φροντίδας (e-Social Health Care), στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Εγκατάσταση, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του έργου Ηλεκτρονικής Κοινωνικής και Ιατρικής Φροντίδας (e-Social Health Care), στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Παροχή προσωπικού (στέλεχος πληροφορικής, κοινωνική λειτουργός, νοσηλεύτρια) για την υποστήριξη και υλοποίηση του έργου «e-Social Health Care»

«Ψηφιακές Υπηρεσίας Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης».
Πιλοτικό έργο (2015-2016) για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής, κοινωνικής και ιατρικής φροντίδας στα πλαίσια πρόσκλησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Παροχή υπηρεσιών με σκοπό την οικονομική – διοικητική Διαχείριση και τον συντονισμό, την Επικοινωνία και Διάδοση των Αποτελεσμάτων του έργου Ηλεκτρονικής Κοινωνικής και Ιατρικής Φροντίδας (e-Social Health Care), στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Εγκατάσταση, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του έργου Ηλεκτρονικής Κοινωνικής και Ιατρικής Φροντίδας (e-Social Health Care), στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.

Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση του φωτογραφικού αρχείου του ομίλου ALPHΑ

Έργο συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης για τις δράσεις αποϊδρυματοποίησης του ασθενών του Θεραπευτηρίου στο πλαίσιο του έργου “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ”.

«Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης » (16 Επιχειρήσεις)

«Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 ΑΤΟΜΑ, εντός της Οικονομικής Κρίσης» (200 Επιχειρήσεις)

«Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 ΑΤΟΜΑ, εντός της Οικονομικής Κρίσης » (40επιχειρήσεις)

«Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 20-49 Άτομα εντός της Οικονομικής Κρίσης » (6επιχειρήσεις)

Τοπικές Δράσεις Απασχόλησης (Δήμος Πεντέλης – Δήμος Διονύσου)

Τοπικές Δράσεις Απασχόλησης ΤΟΠΣΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (1&2)

«Τεχνική και Διαχειριστική Υποστήριξη στην Παρακολούθηση και στον Έλεγχο Των Πράξεων Του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” (ΚτΠ)»

Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης Κ.Υ. ΟΕΕΚ και ΙΕΚ»

Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Τεχνικών Προδιαγραφών –  Μελέτες για την ανάπτυξη των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Τεχνικών Προδιαγραφών – Μελέτες για την ανάπτυξη των Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Μελέτη ανάπτυξης συστήματος ψηφιοποίησης περιεχομένου της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Εκπόνηση «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ»

«Ανάπτυξη δικτύου κέντρων τηλεεικονοδιασκεψης για την υποστήριξη τηλεεκπαιδευσης, τηλεπαρουσιασης, τηλεεργασιας και ανάπτυξης ευφυούς συστήματος τηλεεκπαιδευσης»

«Συστήματα Τηλεματικής στις Θαλάσσιες Μεταφορές του Ομίλου Εταιριών των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ»

Μελέτη για την σκοπιμότητα και τις προδιαγραφές ανάπτυξης PORTAL του ΣΚΑΙ Α.Ε.

Σύνταξη, Υποβολή και Διαχείριση του Επενδυτικού Προγράμματος της Εταιρίας.

«Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου 2011-2016 Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.»

«Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου 2011-2013 της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.»

«Εκπόνηση Μελέτης Επιχειρησιακού Ανασχεδιασμού της ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Α.Ε.»

Επιχειρησιακός και στρατηγικός σχεδιασμός για την περίοδο 2011 -2014

Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης Αεροδρομίου Τριόδου – MasterPlan για την δημιουργία Κέντρου Χερσαίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

«Σύμβουλος Υποστήριξης του ΟΛΚΕ για το έργο ACCSEL” – Προσβασιμότητα Επιβατών – στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 INTERREG

«Σύμβουλος Υποστήριξης του ΟΛΠΑ για το έργο ACCSEL” – Προσβασιμότητα Επιβατών – στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 INTERREG

«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε για το έργο ”ELPORTAL”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 INTERREG

«Παροχή υπηρεσιών PROJECT  MANAGEMENT του Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε για το έργο ”ELPORTAL”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 INTERREG

Εναλλαγή Περιεχομένου

«Παροχή υποστήριξης για το έργο SUPORTS» -SUSTAINABLE MANAGEMENT OF EUROPEAN LOCAL PORTS στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IVC

«Μελέτη ενοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων και παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της προγράμματος INTERREG»