Εκπαίδευση – Κατάρτιση

  • Σεμινάρια με ελεύθερη συμμετοχή.
  • Υποβολή προτάσεων, υλοποίηση και διαχείριση επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για λογαριασμό των εταιρειών-πελατών (Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση, ΟΑΕΔ- ΛΑΕΚ 0.24).
  • Μέσω της θυγατρικής της ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, παρέχει επίσης εκπαίδευση και σε στελέχη επιχειρήσεων, χρηματοδοτούμενα από τα εκάστοτε Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΕΣΠΑ, ΚΠΣ, κλπ).