Ευρωπαϊκά προγράμματα

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων οι δραστηριότητες της ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής και ερευνητικής δράσης
 • Μελέτες αξιολόγησης – προώθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Διαχείριση Τεχνική και Οικονομική Έργων (Project Management)
 • Εμπειρία σε προγράμματα όπως:
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «κοινωνια της πληροφοριας»
  • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΕΤ ΙΙ)
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
  • ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
 • Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG):
  • Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία
  • Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία
  • Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος
  • Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020