Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2018pdf icon

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2019pdf icon

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2020pdf icon

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ 2021pdf icon