Πλέγμα Α.Ε.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

ΠΡΟ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 160.000.000 € για το σύνολο της επικράτειας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 80.000 € έως 400.000 €.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (De Minimis)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 24 μήνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • επιχειρήσεις υπό ίδρυση
 • νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Πραγματοποίηση επένδυσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας. (Εξαιρούνται: Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.)
 • Δραστηριοποίηση αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ
 • Προσκόμιση ακριβών στοιχείων και δεδομένων χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης
 • Βεβαίωση Χρήσης γης
 • Προσκόμιση στοιχείων των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση)
 • Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής
 • Πλήρωση προϋποθέσεων εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis)

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

 

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ξενοδοχεία
 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

 

 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

 

 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

 

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται: τα ανωτέρω θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE

 

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
 • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ΒΑΣΙΚΕΣ κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Συγκριτική Αξιολόγηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 • η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων / μετόχων
 • η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του
 • η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
 • η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

 

Δείτε την Προδημοσίευση της Δράσης εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο