Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων για την ανάλυση, τον σχεδιασμό & την υλοποίηση Προγραμμάτων χρηματοδότησης:

  • Μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα – ΠΕΠ).
  • Μέσω του νέου ΕΣΠΑ (2021-2027)
  • Μέσω Εθνικών (ΕΤΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΔΕ) και Διεθνών προγραμμάτων (INTERREG, κα)
  • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  • Παροχή τεχνογνωσίας στην διαχείριση πολυετών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Αξιολόγηση – Προώθηση έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης