Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΠΛΕΓΜΑ, αποτελείται σήμερα από 16 μόνιμα στελέχη και πλέον των 70 εργαζομένων, με συμβάσεις έργου, για υλοποίηση έργων που είναι σε εξέλιξη. Επίσης πλαισιώνεται από ένα αριθμό εξωτερικών συνεργατών, που στο σύνολό τους είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες και πανεπιστημιακοί.  

Μόνιμοι και εξωτερικοί συνεργάτες, σε απόλυτη συνεργασία, συμμετέχουν ενεργά στην σχεδίαση αλλά και στην υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία και των έργων που αναλαμβάνει, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. επικεντρώνεται στην Εταιρική Υπευθυνότητα, η οποία λαμβάνει υπόψη το σύνολο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων που επιδρούν στη λειτουργία της. Βασική επιδίωξη της εταιρείας συνιστά η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της, καθώς επίσης και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

  • Δημιουργία αξίας για την αγορά και ευρύτερα για την οικονομία.
  • Δημιουργία αξίας για την τοπική κοινωνία.
  • Δημιουργία αξίας για το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού.
  • Δημιουργία αξίας για το περιβάλλον.