Πλέγμα Α.Ε.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

ΠΡΟ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 190.000.000€ για το σύνολο της επικράτειας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 40.000€ έως 400.000€.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (De Minimis)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 24 μήνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • επιχειρήσεις υπό ίδρυση
 • νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού

 

Οι επιλεγμένοι επιλέξιμοι ΚΑΔ θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και δεν θα περιλαμβάνονται εκείνοι που σχετίζονται με την ενίσχυση επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Πραγματοποίηση επένδυσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας.
 • Δραστηριοποίηση αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ
 • Προσκόμιση ακριβών στοιχείων και δεδομένων χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης
 • Βεβαίωση Χρήσης γης
 • Προσκόμιση στοιχείων των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση).
 • Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής
 • Πλήρωση προϋποθέσεων εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  Συγκριτική Αξιολόγηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 • η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων
 • η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του
 • η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

 

Δείτε την Προδημοσίευση της Δράσης εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο