You are currently viewing ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Post category:ΕΣΠΑ
Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

ΥΠΟΒΟΛΕΣ: 18/12/2023-29/02/2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 190.000.000€ για το σύνολο της επικράτειας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 30.000€ έως 400.000€.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (De Minimis)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά

(β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 24 μήνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • επιχειρήσεις υπό ίδρυση
 • νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού

 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Πραγματοποίηση επένδυσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας.
 • Δραστηριοποίηση αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ
 • Υποβολή μια αίτηση χρηματοδότησης ανα ΑΦΜ
 • Προσκόμιση ακριβών στοιχείων και δεδομένων χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης
 • Βεβαίωση Χρήσης γης
 • Προσκόμιση στοιχείων των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση).
 • Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις χρειάζεται να έχουν έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.).
 • Πλήρωση προϋποθέσεων εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Λογισμικό
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία»
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες Προβολής – Εξωστρέφειας -Διεθνοποίησης
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης – 18/12/2023.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  Συγκριτική Αξιολόγηση

 • Κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
 • Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων και τα οποία σχετίζονται με:
 • η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων
 • η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του
 • η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

 

Αναλυτική πρόσκληση δράσης εδώ.