You are currently viewing Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο υποέργο Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων,  για τον Οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.

Προβλέπεται ΕΝΙΣΧΥΣΗ  σε ποσοστό μέχρι 55%

Δικαιούχοι Δράσης

Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜμΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, που πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) του ν. 4384/2016, Οργανώσεις Παραγωγών του ν. 4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»,

β) Είναι εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α’, οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

 • εφόσον μεταποιούν γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
 • εφόσον μεταποιούν μη γεωργικό προϊόν, το 40% κατ’ ελάχιστον του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως Ά ύλη στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.

Η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει το επόμενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις ΜΜΕ και 5ετής για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

γ) Είναι εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α΄ πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει το επόμενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις ΜΜΕ και 5ετής για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

δ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ενδεικτικά Ενισχυόμενοι κλάδοι:

 • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
 • Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
 • Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
 • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Παραγωγή ζωοτροφών
 • Ποτοποιία
 • Παραγωγή προϊόντων καπνού

Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

α) Ποσό 90.760.500 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) του ν. 4384/2016, Οργανώσεις Παραγωγών του ν. 4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»,

β) Ποσό 90.760.500 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α’, οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους  όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω:

2. Σε περίπτωση μη δέσμευσης της δημόσιας ενίσχυσης σε μία έκαστη εκ των δύο ανωτέρω κατηγοριών εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, θα υπάρξει ενοποίηση των ως άνω περιπτώσεων α) και β) σε μία ενιαία κατηγορία.

Όρια προϋπολογισμού και ποσοστά ενίσχυσης επενδυτικών έργων
Μέγεθος Επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000,00 Ευρώ 7.500.000,00 Ευρώ
Μεγάλες 2.000.000,00 Ευρώ 12.500.000,00 Ευρώ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο 45% 55% 55%
Κρήτη 40% 50% 55%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 45% 55% 55%
Κεντρική Μακεδονία 45% 55% 55%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 55%
Ήπειρος 45% 55% 55%
Θεσσαλία 45% 55% 55%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 55%
Δυτική Ελλάδα 45% 55% 55%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 55%
Πελοπόνησσος 40% 50% 55%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Αν. Αττική / Δυτ. Αττική / Πειραιάς και νήσοι 25% 35% 45
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35
Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων (Δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά γης δεν θα υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου)
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της ΕΝΤΟΣ της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων), με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος
 • Απόκτηση του συνόλου του ενεργητικού επιχείρησης που έχει κλείσει, εφόσον αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης
 • Δαπάνες για κατασκευές που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής (επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος έχει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι κτιριακές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση και φωτογραφίες με γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την επένδυση).
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού (λογισμικό, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας).
 • Ενισχύσεις για: συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, καινοτομίας, για ΜΜΕ
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ)
Χρονοδιαγράμματα

Υποβολή αιτήσεων: 16 Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου 2022

Υλοποίηση εντός 18 μηνών και όχι αργότερα από 31 Αυγούστου 2025

Δείτε την πρόσκληση εδώ.