Πλέγμα Α.Ε.

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023, πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών.

 

(Εξαιρούνται οι Περιφέρειες Αττικής και Νότιου Αιγαίου)

 

Υποβολές Αιτήσεων: 23/10/2023 – 1/12/2023

Προϋπολογισμός: 28.120.000 €

Διάρκεια Επιχορήγησης: 12 μήνες

Καθεστώς Ενίσχυσης: Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας De Minimis

Ποσό ενίσχυσης: 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση ύψους 4.000 €, μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της πρότασης (Ορόσημο Α).
  • 2η δόση ύψους 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).
  • 3η δόση ύψους 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).
Μετάβαση στο περιεχόμενο