Πλέγμα Α.Ε.

ΕΣΠΑ 2021-2027

Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 αναμένετε να ενεργοποιηθεί περίπου τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, με το συνολικό ύψος αυτού να ανέρχεται στα 26,2 δις ευρώ, εκ των οποίων η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει τα 20,9 δις ευρώ και τα υπόλοιπα προέρχονται από εθνικούς πόρους (5,3 δις ευρώ). Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που προβλέπονται στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ είναι τα ακόλουθα

 1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα

Ύψος χρηματοδότησης: 3,8 δις ευρώ.

Βασικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και η παροχή σχετικών κινήτρων για υφιστάμενες και νεοφυείς επιχείρησης. Έμφαση δίνετε και σε δράσεις ενίσχυση του τουρισμού, ενώ γενικότερα το πρόγραμμα αναμένετε να συμβάλλει στην εφαρμογή της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που έχει διαμορφωθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Ακόμη, επιδιώκετε να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

 

 1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ανθρώπινο Δυναμικό-Εκπαίδευση Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

Ύψος χρηματοδότησης: 4,1 δις ευρώ

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς επίσης και η βελτίωση της απασχόλησης του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, δίνοντας έμφαση στους νέους έως και 29 ετών. Ακόμη, το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως επίσης και στην περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής ένταξης, εστιάζοντας σε ομάδες στόχους όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι, οι μετανάστες, καθώς και τα ΑμεΑ.

 1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ύψος χρηματοδότησης: 943 εκατομμύρια ευρώ

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην παροχή νέων και αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς πολίτες και επιχείρησης, δίνοντας έμφαση ταυτόχρονα στην προστασία των δεδομένων τους και στην προσβασιμότητά. Ακόμη, έμφαση δίνετε στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών, όπως και στην κάλυψη των αναγκών που αφορούν τις ψηφιακές δεξιότητες, στα πλαίσια του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα βρίσκονται σε σύμπνοια με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

 1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Ύψος χρηματοδότησης: 1,6 δις ευρώ

Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών της απολιγνητοποίησης στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, δίνοντας έμφαση στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου που εφαρμόζετε στις χώρες αυτές, όπως επίσης και στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στις περιοχές αυτές. Ακόμη, επιλέξιμες περιοχές στα πλαίσια του προγράμματος αυτούς αναμένετε να είναι τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, όπως επίσης και η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς οι περιοχές αυτές καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες από αυτόνομους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Μέσω της κλιματικής ουδετερότητας των νησιών, θα μπορέσει να μετριαστεί και η εξάρτηση αυτών από την τουριστική δραστηριότητα.

 1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Περιβάλλον-Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή

Ύψος χρηματοδότησης: 3,6 δις ευρώ

Το πρόγραμμα αυτό θα προβεί στην παροχή χρηματοδότησης ενεργειακών και περιβαλλοντικών δράσεων, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο θεματικούς τομείς που είναι οι εξής:

 • Τομέα περιβάλλοντος, όπου περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. Ακόμη, περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και την προστασία από την ρύπανση.
 • Τομέας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, όπου περιλαμβάνει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, προώθησης παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και δράσεις μετριασμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

 

 1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα

Ύψος χρηματοδότησης:  519,64 εκ. ευρώ

Το πρόγραμμα αυτό δίνει έμφαση στην εισαγωγή καινοτομίας, καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, όπως επίσης και στην περαιτέρω ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνικών, έτσι ώστε αυτές να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα οφέλη που δημιουργούνται από τη γαλάζια οικονομία.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο δικαιούχος θα λαμβάνει το ποσό της επιδότησης το αργότερο σε ογδόντα (80) ημέρες από την ημερομηνία της αίτησης πληρωμής.
 • Δεν απαιτείτε προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή πράξεων μέχρι το ποσό των 10.000€.
 • Το ποσό ενίσχυσης που καταβάλλετε στους δικαιούχους των προγραμμάτων για την υλοποίηση των έργων δεν υπόκειται σε αφαίρεση ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, αλλά ούτε και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Μετάβαση στο περιεχόμενο