Πλέγμα Α.Ε.

ΕΣΠΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο εδώ:

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων

 

Προϋπολογισμός: έως και 150.000.000€

Ένταση ενίσχυσης: έως και 55% (ανάλογα με την Περιφέρεια)

Επενδυτικό Σχέδιο : 30.000€ έως 400.000€

 

Σκοπός: Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας και αύξηση της απασχόλησης.

Αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες ΜμΕ επιχειρήσεις χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση όλων των Περιφερειών.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo) με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους ΚΑΔ (θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση).
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών (θα προσδιορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση).
 • Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων).
 • Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Λειτουργικές Δαπάνες
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Τεχνικές μελέτες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Στον τομέα του Τουρισμού θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες :

 • Ξενοδοχεία
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Κατασκηνώσεις
 • ΝΕΠΑ
 • Τουριστικά Γραφεία
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία
 • Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου

 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (εκτός Τουριστικών δραστηριοτήτων)

 

Προϋπολογισμός: έως και 200.000.000€

Ένταση Ενίσχυσης: έως και 50%

Επενδυτικό Σχέδιο :

 • Εμπόριο και Υπηρεσίες: 15.000€ έως 100.000€
 • Μεταποίηση : 30.000€ – 400.000€

 

Σκοπός: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Αφορά υπό ίδρυση και νεοσύστατες ΜμΕ επιχειρήσεις χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση όλων των Περιφερειών.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo) με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους ΚΑΔ (θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση).
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων
Μετάβαση στο περιεχόμενο